Sama Chakeva Festival

Nov 01, 2019 - Nov 12, 2019

Janakapur

Kartik Naach

Nov 01, 2019 - Nov 12, 2019

Mangal Bazar, Patan

Mani Rimdu

Nov 10, 2019 - Nov 12, 2019

Tengboche, Thame and Chiwong Monasteries of Solukhumbu

Saki Mana Punhi

Nov 12, 2019

Kathmandu Valley

Bivah Panchami

Nov 29, 2019 - Nov 30, 2019

Janaki Mandir, Janakpur

श्री माधव-नारायण

Jan 10, 2020 - Feb 09, 2020

Bhaktapur

Bull Fighting Festival

Jan 15, 2020 - Jan 15, 2020

Taruka village, Nuwakot

Maghe Sankranti

Jan 15, 2020

All over Nepal

Shree Panchami

Jan 30, 2020

All over Nepal

Gyalpo Lhosar

Feb 24, 2020

Different part of Nepal

Harsiddhi Jatra

Mar 09, 2020

Harisiddhi, Lalitpur

Ram Navami

Apr 02, 2020

Kathmandu valley & different parts of Nepal